Projekty Dofinansowane
z Funduszy Europejskich

„E-FUN sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Dotacja na kapitał obrotowy finansowany w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi wynikających na skutek działania epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Dofinansowanie projektu z UE: 85 895,79 zł

E-Fun Spółka z o. o. przystąpiła do realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie systemu operacyjnego do zdalnego zarządzania i monitoringu elektronicznych urządzeń o charakterze usługowym”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje” , Działania nr 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” , Poddziałanie nr 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne” Typ projektu 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R: a) wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (w eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych.

Wartość całkowita projektu wynosi 1.051.119,86 PLN, a wartość dofinansowania 515.092,45 PLN. Projekt realizowany jest w terminie od 1.03.2016 r. do 30.11.2017 r.

Głównym celem przedmiotowego projektu jest opracowanie prototypu i wdrożenie systemu do monitorowania, zbierania danych oraz zdalnego zarządzania elektronicznymi urządzeniami o charakterze usługowym, poprzez prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie technologii informacyjno - komunikacyjnych. Cel ten jest zgodny z głównym celem RPO WD 2014-2020, tj. "Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju" oraz z celem szczegółowym dla osi priorytetowej nr 1 tj. "Wzrost konkurencyjności i rozwój gospodarki regionu w oparciu o badania i rozwój, innowacje oraz nowe rozwiązania dla przedsiębiorstw", gdyż innowacyjne oprogramowanie znacznie usprawni proces obsługi i monitoringu urządzeń usługowych, co w konsekwencji doprowadzi do poprawy jakości usług oferowanych przez podmioty posiadające tego typu urządzenia, zmniejszy zapotrzebowanie na energię elektryczną, a Wnioskodawcy zapewni konkurencyjność na rynku krajowym. Projekt wpisuje się również w cel przyjęty dla działania 1.2 tj. "Zwiększona aktywność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw", ponieważ stymuluje Spółkę do podjęcia działań w celu zaangażowania pracowników działu B+R w realizację innowacyjnych przedsięwzięć. Ponadto projekt wypełnia założenia celu szczegółowego RPO WD w zakresie stworzenia nowych stanowisk pracy, gdyż przewiduje zatrudnienie nowych pracowników w Dziale badawczo - rozwojowym Spółki E-Fun.